پرسش وپاسخ های متداول

در صورت همراه داشتن جامه دان چه باید کرد؟

پاسخ

در چه ساعتی باید به فرودگاه مراجعه نموده و چه مراحلی را میبایست طی نمایم؟

در پروازهای بین المللی چه باید کرد؟

آیا قابلیت پذیرش همراهان نیز در این سیستم برای مسافران وجود دارد؟

در صورت تخصیص صندلی در سیستم رزرواسیون ، چه باید کرد؟

در صورت تمیل به تغئیر صندلی پس از پذیرش چه باید کرد؟

چه زبان هائی در پذیرش مسافر برخط ( ON LINE) در دسترس میباشد؟

چه اقداماتی میبایست در فرودگاه انجام دهم؟

اهمیت کنترل مدارک چقدر میباشد؟

من چه زمانی باید به درب خروج مراجعه نمایم؟

من با استفاده از سیستم پذیرش مسافر برخط (on line) پذیرش شده ام ، در صورت تاخیر در ورود به فرودگاه چه باید کرد؟

چگونه میتوانم کارت پرواز خود را WEB SITE مربوطه دریافت نمایم؟

چگونه میتوانم پذیرش برخط (ON LINE) خود را کنسل نمایم؟

چه کسانی میتوانند از صندلی های درب خروج اضطراری استفاده نمایند؟

آیا شرایط خاصی وجود دارد که بر اساس آن اجازه پذیرش برخط ( ON LINE) برای مسافران وجود نداشته باشد؟

در زمان پذیرش برخط ( ON LINE) صدور کارت پرواز را فراموش کردم . آیا صدور مجدد کارت پرواز امکان پذیر است؟