شماره صندلی

بوئینگ 747-300تعداد صندلی ها:تجاری: 26عادی: 434مجموع: 460
Boeing 747-300
Airbus A340-600Number of seats:تجاری: 45عادی: 263مجموع: 308
Airbus A340-300
Airbus A340-300Number of seats:تجاری: 30عادی: 269مجموع: 299
Airbus A340-300
Airbus A300-600Number of seats:تجاری: 24عادی: 256مجموع: 280
Airbus A300-600
Airbus A310Number of seats:تجاری: 12عادی: 190مجموع: 202
Airbus A310-300
BAe 146-300Number of seats:مجموع: 100
BAE 146-300